شکوفه شریفی
عضو هیات علمی دانشگاه هوانوردی
شکوفه شریفی
عضو هیات علمی دانشگاه هوانوردی
رزومه
تجربیات من
هیات علمی
دانشگاه هوانوردی
مهمانداری هواپیما
شرکتهای هواپیمایی
استادیار
دانشکده هوانوردری
خدمات مشتریان
کاوش تیم
مشاور دریافت بخشنامه ها
آژآنس های هواپیمایی

تهران

تحصیلات
مهمانداری هواپیما
دانشکده هوانوردی

تهران 

لیسانس روانشناسی
تهران
فن بیان

تهران

زبان خارجی
زبان انگلیسی
دانشگاه تهران

تهران

مهارت ها
 • کمکهای اولیه
 • CRM
 • فن بیان
 • روانشناسی
 • ایمنی پرواز
 • گرومینگ
زبان های خارجی
 • انگلیسی
دانش
 • خدمات مشتری
 • علوم کامپیوتر
 • منابع انسانی
 • تنظیم قرارداد
 • رفتار سازمانی
 • کار گروهی