شکوفه شریفی
عضو هیات علمی دانشگاه هوانوردی
شکوفه شریفی
عضو هیات علمی دانشگاه هوانوردی

نوشته های بلاگ

کدهای لاتین صنعت هوانوردی

اردیبهشت 9, 1399 آموزش هوانوردی
کدهای لاتین صنعت هوانوردی

کدهای لاتین صنعت هوانوردی

معادل حروف استاندارد

مورد کاربرد معمول

A Alpha Able
B Bravo Backer
C Charlie Charlie
D Delta David
E Echo Easy
F Foxtrot Fax
G Golf George
H Hotel Honey
I India Item
J Juleitte Jack
K Kilo King
L Lima Love
M Mike Mike
N November Non
O Oscar Obo
P Papa Petter
Q Quebec Queen
R Romeo Rager
S Sierra Suger
T Tango Tango
U Uniform Uncle
V Victor Victor
W Whiskey William
X Xray eXtra
Y Yankee Yankee
Z Zulu Zebra
0 Zero Zero
یک دیدگاه بنویسید